Missie: Leidse Gesprekken staat voor de maximale invloed van de Leidse burger op de wijze waarop zijn leven en zijn leefomgeving vorm krijgt. Het gaat daarbij om invloed op alle instanties en overheden, die in Leiden actief zijn. In de praktijk is dat vooral de gemeente Leiden.

Wat vindt Leidse Gesprekken belangrijk als het gaat om de wijze waarop de Leidse Burger bij besluiten van gemeente en andere instanties betrokken wordt? Ofwel langs welke meetlat leggen wij de besluitvormingsprocedure?

Leidse Gesprekken let daarbij vooral op:

Dialoog

In een dialoog is belangrijk dat de deelnemers aan de dialoog naar elkaar luisteren, respect hebben voor elkaars mening en belangen, en alle deelnemers de gelegenheid geeft om aan het woord te komen. De gemeente staat vaak voor het afwegen van verschillende belangen. Het is daarom belangrijk dat alle belanghebbenden aan tafel zitten: investeer in een brede en diverse participatie. Dialoog betekent ook dat je open staat om tot een compromis te komen en gezamenlijk probeert om dat te bereiken. Om zover te komen moet de communicatie zo georganiseerd worden dat dialoog ook mogelijk is. Dat betekent gesprekken in kleine groepen, onafhankelijke gespreksleiding en de beschikbaarheid voor een ieder over alle noodzakelijke informatie.

Regie op het proces

Regie op het proces betekent dat alle deelnemers invloed hebben op de wijze waarop het besluitvormingsproces tot stand komt. Deelnemende burgers krijgen vaak het gevoel in een rijdende trein te springen. Spreek samen af hoe het besluitvormingsproces er uit gaat zien. Bespreek ook bij aanvang van het besluitvormingsproces wat de kaders zijn waarbinnen de dialoog plaats kan vinden, zodat duidelijk is wat de ruimte is waarover gepraat kan worden.

Voor alle duidelijkheid: Leidse Gesprekken gaat uit van het primaat van de vertegenwoordigende democratie. De gemeenteraad heeft altijd het laatste woord.

Vertrouwen op de uitkomst van een zorgvuldig proces

Er is veel kennis en bereidheid bij burgers aanwezig om tot een breed gedragen besluit te komen. Vertrouw daar op en maak daar gebruik van. Het is zoals in het vorige punt gezegd belangrijk dat de kaders waarbinnen besluitvorming mogelijk is duidelijk zijn, maar maak die kaders zo ruim mogelijk. Geef ruimte aan de burger om zelf hun eigen omgeving te vormen of mee te beslissen over hun woon- en leefomgeving.