Leidse Gesprekken

De relatie tussen de burger en de politiek is volop in beweging. Steeds meer burgers willen als volwaardig partner meepraten met de overheid en kunnen en willen soms de gebruikelijke taken van de overheid overnemen. Aan de andere kant lijken grote groepen burgers af te haken als het gaat om het vertrouwen in de overheid. In Leiden is er veel kritiek op de wijze waarop de stad met de participatie van haar burgers omgaat. Veel gaat er ook goed. Leidenaren ontwikkelden het Singelpark, creëren en onderhouden buurttuinen en nemen deel aan talloze inspraakmomenten van de stad.

Leidse Gesprekken is een burgerinitiatief dat werkt aan meer democratie in de stad. Als onafhankelijk platform biedt ze nieuwe mogelijkheden om op een respectvolle manier met betrokkenen in gesprek te zijn over ontwikkelingen in de stad. Leidse gesprekken wil niet alleen meer inwoners bij de lokale politiek betrekken maar ook die inwoners bereiken, die je zelden op inspraakavonden ziet.

Wil je participatie bevorderen dan is een persoonlijke benadering belangrijk. Huiskamergesprekken maken dat mogelijk. In deze laagdrempelige vorm van in gesprek zijn met elkaar, staat de persoonlijke benadering centraal. Een betrokkene nodigt vanuit zijn eigen kring/netwerk mensen uit die hij/zij ontvangt in de huiskamer. Een groep van 20 mensen heeft door de tijd heen dit nieuwe initiatief ontwikkeld. Onze vrijwilligers leveren gespreksleiders, niet alleen in huiskamers, maar bij andere participatiemomenten. Een andere mogelijkheid is een burgerberaad.

Leidse Gesprekken faciliteert daar waar hun bijdrage relevant is en wil bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe manieren om burgerparticipatie te bevorderen. De ruim 60 huiskamer gesprekken die tussen november 2016 en maart 2017 hebben plaatsgevonden hebben van de deelnemers hoge waardering gekregen. Leidse Gesprekken beschouwt deze manier van in gesprek zijn met elkaar dan ook voor herhaling vatbaar.

De vraag naar burgerparticipatie kan van verschillende kanten komen. Soms zal dat vanuit een burgerinitiatief zijn, soms vanuit een organisatie (gemeente, ondernemers, wijkvereniging). Wanneer Leidse gesprekken benaderd wordt, kan er verkend worden wat de mogelijkheden zijn. Andersom kan ook: wanneer Leidse Gesprekken een gebeurtenis signaleert waar zij een bijdrage zou kunnen leveren, neemt zij zelf met betrokkenen contact op.

Tot slot: Leidse Gesprekken wil als onafhankelijk platform een bijdrage leveren om aanwezige betrokkenheid en kennis en creativiteit van Leidenaren te bevorderen om op positieve en persoonlijke manier bij te dragen aan hun stad Leiden en zo de participatieve blik ook van de kant van de politiek te bevorderen.