Leidse gesprekken verwelkomt Jenny du Pon. Jenny heeft veel en veelzijdige gemeente-ervaring.  Ze wil graag meelopen met Leidse gesprekken kennis opdoen. Van april tot september is zij op stap met de camper. Tegen die tijd zullen wij ook weten of het haar bevalt, we hopen op een positief ja!

Afgelopen week zijn we op bezoek geweest bij Abdelhaq Jeroumni , een van de nieuwe wethouders. Misschien moeten we ook nog een keer kennismaken met Julius Terpstra, in zijn portefeuille gebeurt ook veel rond participatie. We waren zeer welkom en hij kende ons ook al. Zijn participatiedeel gaat vooral over het beleid rondom de Omgevingswet. Hij gaf aan weet te hebben van de moeizame verhoudingen met de voorzitters van wijkverenigingen en denkt erover na hoe dit te verbeteren valt. Vanuit zijn raadslidmaatschap weet hij hoe ook dat participatie tot successen kan leiden, hij noemde bijvoorbeeld de flat bij de 5 meilaan en het groenbehang. De raad heeft de wensen uit die participatie doorgezet en bekrachtigd. 

Ook vertelde hij over beleidsinteractie en hoe je dit vroeg in een proces kan inrichten. De betrokken ambtenaren vertelden waar ze op dat gebied al mee bezig waren.  We kregen uitgebreid de kans te vertellen over wat we doen. Ook lieten we wat stukken achter waarmee we laten zien hoe we met dit soort onderwerpen ook met elkaar bezig zijn.


Na rondleiding stadhuis (mooi hoor) was daar het overleg met de ambtenaren die de participatie rondom de energietransitie organiseren. Wat betreft de participatie rondom de Omgevingswet hoorden we dat ze een knip maken in tijdelijk en permanent beleid. Tijdelijk beleid ligt dan buiten het omgevingsplan en loopt van 1 januari – 1 januari.

Voor het permanent beleid is meer tijd nodig. Daar liggen namelijk nog moties die eerst afgedaan moeten worden, ze betreffen het handelingsperspectief. Dit moet ook met de stad besproken worden, bijvoorbeeld met de voorzitters van wijkverenigingen. Ook het internationale aspect kwam aan de orde. Dit alles vraagt meer aandacht voor het  belang van welke richtlijnen en communicatie nodig zijn. Gedacht werd over het voeren van gesprekken over welke spelregels je kunt bedenken; gesprekken over participatie dus, zoals wij met Leidse gesprekken onderling ook al verschillende keren bespraken.

Die gesprekken zouden gevoerd moeten worden met de burgers en met de diverse branches. Ook is daar contact over met Aart Martin de Jong. Er wordt zrgvuldig gekeken naar de randvoorwaarden waaronder dit kan slagen, hoe de werkprocessen laten zien en te verbeteren. Het is een balanceeroefening. Zaken kunnen beter geborgd worden. Hoe gaan we dat samen doen?

Dus zijn we blij met het idee van de Gemeente een participatieronde door de stad te realiseren. Wij zijn daar erg voor en kunnen daar als Leidse gesprekken een rol in advies en gespreksbegeleiding in aanbieden.

Het traject rondom het permanente deel gaat van start in het 1e kwartaal 2023. De besluitvorming daarover wordt voor de zomer gepland.

We hebben ons stuk over het burgerberaad op tafel gebracht en gesproken over hoe we graag betrokken zijn. Er wordt nagedacht over een soort van spiegelgroep: met raadsleden en met mensen van ons. Ook om de zaak te volgen, kritisch te spiegelen enz.

We spraken ook nog even over onze wens met de Raad te spreken over onze ideeën over participatie en zeggingskracht. Eventueel gaat dat plaatsvinden met vertegenwoordiging van de raad  (zoals ook met participatierapport 31 gebeurde)

De gesprekken gingen in een prettige sfeer. We zien uit naar het vervolg.