Beste Volgers,
Een tijdje gelden hebben we jullie geïnformeerd over de samenwerking Leidse Gesprekken en de gemeente Leiden. Het resultaat van de gehouden huiskamergesprekken lezen jullie hier onder. Het geheel is overgenomen van de site van de gemeente Leiden. De moeite van het lezen waard. Veel leesplezier.

Vriendelijke groet, Edith van Middelkoop

Belangrijkste uitkomsten huiskamergesprekken

vrijdag 1 februari 2019

In oktober en november 2018 organiseerde de gemeente Leiden een aantal huiskamergesprekken. Dit gebeurde in samenwerking met  ‘Leidse gesprekken’, een onafhankelijke organisatie die is voortgekomen uit de L750 Burgertop.
In groepen van ongeveer 8 personen werden de kansen en oplossingen voor de inrichting van de wijk in de toekomst besproken. De input die bewoners tijdens deze gesprekken gaven, wordt meegenomen in het ontwikkelperspectief Zuidwest. Hieronder kunt u in hoofdlijnen de opgehaalde inzichten lezen.

Betrekken van bewoners

In veel gesprekken kwam naar voren dat bewoners graag betrokken willen worden bij ontwikkeling in de wijk. Dit gaat soms al heel goed, er is dan goed overleg geweest met bewoners en zij voelen zich gehoord. Maar het gaat ook nog wel eens mis. Dit zorgt er voor dat bewoners een nieuw project in de wijk eerder met wantrouwen benaderen. Bewoners willen op verschillende manieren betrokken worden bij ontwikkelingen. Ook is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat mensen op uiteenlopende manieren bereikt kunnen worden. Wat voor de ene persoon goed werkt, werkt voor de andere minder goed en omgekeerd.

Een sociaal verbonden wijk

De bezoekers van de huiskamergesprekken waren het met elkaar eens dat Zuidwest een sociale wijk moet blijven. Een wijk waar mensen van verschillende leeftijden en herkomst met elkaar in contact zijn. Er is behoefte aan gemakkelijk bereikbare ontmoetingspunten. Van belang daarbij is dat het er toegankelijk uitziet voor verschillende groepen. Een aantal genoemde ideeën om ontmoeting te stimuleren: jonge ondernemers stimuleren om een buurtcafé te openen, samen tuinieren/volkstuinen mogelijk maken, een gevarieerd woning- en voorzieningenaanbod (waaronder ook horeca). Een publiekstrekker in winkelcentrum de Luifelbaan zou ook voor meer ontmoeting en levendigheid kunnen zorgen. Verder werd tijdens de gesprekken opgemerkt dat de wijk over veel verschillende voorzieningen beschikt, maar dat deze voornamelijk erg geclusterd liggen rondom het Vijf Meiplein en het Wagnerplein. Ook vragen bewoners zich af of het voorzieningenniveau goed aansluit bij het toenemende aantal ouderen in de wijk.

Wonen en recreëren

Veel bewoners vinden dat er op menselijke schaal moet worden gebouwd, en niet alleen moet worden ingezet op hoogbouw. Andere bewoners zien juist een voordeel in hoogbouw: er blijft dan meer ruimte over voor groen, bewegen en spelen. Het is van belang dat er verschillende woningtypes worden gebouwd in de wijk, maar dit kan ook gerealiseerd worden binnen de te bouwen gebouwen. Zorg ervoor dat de nieuwe gebouwen toegankelijk zijn voor alle doelgroepen en dat bijvoorbeeld de onderste verdieping toegankelijk is voor mensen die minder mobiel zijn. Bewoners zien een samenhang tussen de toename van het aantal  woningen en de sociale verbondenheid: als er binnen een gebied veel mensen wonen is het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de sociale verbinding binnen de wijk.
Bewoners maken zich wel zorgen over geluidsoverlast die de bouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen. Een andere zorg: extra bouwen levert extra verkeer op, wanneer is de wijk vol?

Een bereikbare wijk

Veel bewoners vinden de wijk op dit moment slecht bereikbaar per auto, met name tijdens de spits. Dit kan verbeteren door de Rijnlandroute. Ondanks dat, blijven bewoners zich toch zorgen maken over de bereikbaarheid, helemaal als er meer bewoners in de wijk komen wonen. Door de toegenomen drukte ervaren bewoners het fietsen op sommige plekken in de wijk als gevaarlijk. Er wordt gepleit voor betere fietsvoorzieningen en oversteekplekken. Bewoners zien kansen in beter openbaar vervoer richting de binnenstad, o.a. door meer bushaltes in de wijk. Andere genoemde kansen zijn: betere afstelling van de verkeerslichten, vervoer over water en P&R-plekken aan de randen van de wijk.
De toegankelijkheid kan op veel plekken in de wijk nog verbeteren, zodat iedere bewoner zich gemakkelijk door de wijk kan verplaatsen. Mensen met een rolstoel of scootmobiel kunnen bijvoorbeeld op sommige plekken niet (goed) de stoep op of af en sommige fietspaden zijn te smal of onoverzichtelijk voor aangepaste fietsen.

Een groene, duurzame wijk

Veel bewoners zien Zuidwest als een groene wijk. De bewoners willen dit ook graag zo houden omdat ze het belangrijk vinden voor het geestelijke en lichamelijke welzijn. Gezonde lucht is een thema waar bewoners zorgen over hebben. Hier moet voldoende aandacht voor zijn. Ook is duurzaamheid en de energietransitie een veel genoemd thema. Bewoners vinden dat hier een sterke regierol voor de gemeente is weggelegd, maar zien ook een actievere rol van de bewoners zelf.